Charakteristika naší školy

Výchovný a vzdělávací systém

Od školního roku 2011-2012 se učí žáci podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání "Škola jazykům, sportu a tvořivosti otevřená," který poskytuje spolehlivý základ všeobecného vzdělávání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání.

Na 14. základní škole probíhá příprava budoucích učitelů ve spolupráci s Pedagogickou fakultou v Plzni. 

Výuku ve škole vedou kvalifikovaní zkušení pedagogové. Od 1. ročníku jsou ve výuce využívány hravé formy práce. Učitelé uplatňují individuální přístup ke každému žákovi, zvláštní péče je věnována všem žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
Pozornost je věnována prevenci rizikového chování žáků. Podrobnosti se dočtete v dokumentu Minimální preventivní program Školní program pro prevenci a řešení šikany

Máte možnost se seznámit se školním řádem školní řád a pravidla pro hodnocení

Zástupci žáků 4.-9. ročníků mají možnost na pravidelných setkáních žákovského parlamentu  s vedením školy vyjádřit svoje připomínky a náměty k jednotlivým činnostem ve škole.

Pro žáky 1. stupně organizují třídní učitelé týdenní pobyty - školy v přírodě (rozhodující je zájem rodičů).
Žáci se zúčastňují bruslení na Zimním stadionu v Plzni (listopad - únor).
Pro žáky 2. stupně škola pořádá lyžařské výchovně vzdělávací zájezdy (7. třídy),  žákům 8. tříd nabízíme výcvik na snowboardu, dále je žákům nabízen pobyt v environmentálním středisku Stožec na Šumavě. Pro žáky škola pořádá jazykové kurzy v Londýně, kde výuka probíhá s rodilým mluvčím, a pobytové a poznávací zájezdy do Německa, Itálie, Slovenska.

Škola je výborně vybavena pro zájmovou činnost dětí. Na škole pracují zájmové kroužky.

Vybavenost školy

Ve škole je 24 kmenových učeben, odborné učebny VT, Ch, F, Př, cvičná kuchyňka, tělocvična, zrcadlový sál, víceúčelové hřiště, fotbalové hřiště, školní jídelna, žákovská knihovna, učitelská knihovna, bufet, multifunkční učebna pro pracovní činnosti. Většina učeben je vybavena interaktivní tabulí a počítačem s možností připojení k internetu a školní síti.

V počítačových učebnách probíhá výuka informatiky a je využíváno velké množství výukových programů i ve všech ostatních předmětech.

Odborná učebna fyziky byla ve školním roce 2010-2011  vybavena v rámci projektu ORANŽOVÁ UČEBNA (poskytovatel finanční dotace Nadace ČEZ a granty MMP) kvalitními rozvody do mobilních žákovských stanovišť a zakoupeny moderní pomůcky pro výuku nejen žáků 2. stupně. Při výuce tělesné výchovy je využívána tělocvična, zrcadlový sál, venkovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem.

Žáci mají k dispozici v rámci žákovské knihovny se zábavnou i odbornou literaturou informační centrum s počítači a s přístupem na internet.

O velké přestávce mohou žáci za příznivého počasí využívat venkovní hřiště ke sportovním aktivitám a odpočinku, žáci 1. stupně chodí do atria.
Škola má vlastní školní jídelnu s kapacitou 530 jídel denně.

V areálu školy se nachází  Základní umělecká škola Bedřicha Smetany s možností výuky různých hudebních oborů.

Dostupnost školy

14. základní škola se nachází v plzeňském obvodu Plzeň - Doubravka. Celková kapacita školy je 650 žáků. Je dostupná trolejbusovou linkou č. 16 (spojení střed města, Bory), autobusovou linkou č. 28, 29, 30 (spojení Slovany, Lobzy, Bolevec), rovněž je naše škola velmi dobře dostupná pro Bukovec, Újezd a Červený Hrádek. Školu navštěvují i žáci z Chrástu, Dýšiné, Smědčic a dalších obcí. 

Školská rada při 14. ZŠ v Plzni

Školská rada,legislativa, je zřizována podle §167 a § 168 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Školská rada při 14. ZŠ v Plzni vznikla dle zřizovací listiny vydané na základě usnesení RMP č. 848 ze dne 30. 6. 2005 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. Zřizovací listina Školské rady, nabyla účinnosti dne 13. 7. 2005.
Volebníjednací řád ŠR

Zákonní zástupci žáků -Ing. Jan Cinert, Ing. Martina Kosová

Zástupci pracovníků školy - Mgr. Šárka Junková, PhDr. Jana Chládková

Zástupci zřizovatele - prom. ped. Stanislava Duchková, David Draský

SRPDŠ

Ve škole pracuje Spolek rodičů, který je složen ze zástupců rodičů jednotlivých tříd. Tento Spolek se velkou měrou podílí na financování různých aktivit a odměn pro naše žáky. Stanovy Spolku .

Ředitelka školy děkuje za velmi vstřícný přístup rodičů a ochotu podílet se na jednotlivých aktivitách.

Plán hospodaření na školní rok 2017 -2018  k  23.11.2017

Podporujeme

Oficiální informační server města Plzně   logo_centrum_robotiky_transparent.png   Program celoživotního učení SMART - Centrum interaktivní výuky
Celé Česko čte dětem     Sportovní portál města Plzně   Fraus   Naše škola se účastní Školního projektu EU

Kde nás najdete

14. základní škola Plzeň
Zábělská 25
312 00 Plzeň

Kontakty

Telefon: 378 027 300
Fax: 378 027 333
E-mail: skola@zs14.plzen-edu.cz