Úřední deska

Údaje o škole

14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace

Adresa:                                              Zábělská 25 
                                                            312 00 Plzeň 
Ředitel školy:                                    Mgr. Helena Lišková, od 1. 8. 2006

IČO:                                                    687 84 643
IZO:                                                    102 228 337
Identifikátor zařízení:                       600 069 567

Právní forma:                                   příspěvková organizace

Datum zřízení školy:                       1. 9. 1974

Škola je tvořena základní školou, školní družinou, školní jídelnou.

Nejvyšší povolený počet žáků ve škole je 650. Nejvyšší povolený počet žáků ve školní družině je 270. Nejvyšší povolený počet stravovaných ve školní jídelně je 530.

Zřizovatel:                                          Statutární město Plzeň
Adresa:                                              nám. Republiky 1 
                                                            306 32 Pzeň
Škola se řídí zákony a vyhláškami platnými v resortu školství, mládeže a tělovýchovy.
(uvádíme výběr některých):

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
Zákon č. 261/2006 Sb., ( zákoník práce), v platném znění
Vyhláška MŠMT č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Vyhláška č. 107/2005Sb., o školním stravování, v platném znění
Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění

14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje (např. vedení dokumentace školy). Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS tyemv2e, emailem na adrese skola@zs14.plzen-edu.cz nebo poštou na adrese 14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, 312 00 Plzeň.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Ing. Jiří Baumruk, tel. č. 378 032 207, mobil 724 602 806
email: baumruk@plzen.eu

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole.

Osobní údaje jsou rovněž zpracovávány při vedení následujících agend:
-  Přijetí ke vzdělávání, odklady školní docházky, sdělení o vzdělávání v cizině (školský zákon)
-  Evidence úrazů v knize úrazů (školský zákon, vyhláška č. 64/2005 Sb.)
-  Vedení záznamů v třídní knize (školský zákon)
-  Žádosti o přestup (školský zákon)
-  Posudky zdravotní způsobilosti (škola v přírodě, výuka plavání... – školský zákon)
-  Uvolnění žáka z vyučování (školský zákon)
- Stravování žáka (školský zákon, vyhláška č. 107/2005 Sb.)
-  Orientační testování nezletilého žáka na přítomnost OPL (školský zákon)
-  Prezentace školy (oprávněný zájem školy, souhlasy se zpracováním osobních údajů)
-  Seznámení se školním řádem a školním vzdělávacím programem (školský zákon)
-  Žádost o zahájení a rozhodnutí o ukončení individuálního vzdělávání (školský zákon)
-  Kamerové systémy (oprávněný zájem školy – zajištění bezpečnosti osob a majetku)
-  Smluvní agenda školy, provozní agenda školy (plnění smluv)
-  Pedagogická agenda a korespondence (školský zákon)
-  Vedení personální a mzdové agendy zaměstnanců školy (zákoník práce, …)
-  Ekonomická agenda (plnění právní povinnosti - např. zákon o účetnictví…)
Výše vymezené údaje se dále v souladu s příslušnými právními předpisy mohou v některých případech předávat školskému poradenskému zařízení (např. Pedagogicko-psychologická poradna), jinak pouze osobám, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným školským zákonem nebo zvláštním zákonem (např. Policie ČR, soudy, OSPOD).
Osobní údaje jsou uloženy po dobu stanovenou Spisovým a skartačním plánem školy.
Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.
Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.
Dozor v oblasti ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Mgr. Helena Lišková
ředitelka školy


Výroční zprávy

výroční zpráva 2017 - 2018

     výroční zpráva 2017-2018 – příloha 1

     výroční zpráva 2017-2018 – příloha 2

     výroční zpráva 2017-2018 – příloha 3

     výroční zpráva 2017-2018 – příloha 4

    výroční zpráva 2017-2018 – příloha 5

výroční zpráva 2016 - 2017

výroční zpráva 2015 -2016

výroční zpráva 2014 - 2015

výroční zpráva 2013 -2014

výroční zpráva 2012 - 2013

 výroční zpráva 2011 - 2012

Školská rada 

 zřizovací listina                   zřizovací listina -2

dodatek ke zřizovací listině

jednací řád      jednací řád -2

volební řád

 Výroční zpráva o poskytování informací 

výroční zpráva o poskytování informací ze rok 2015

výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016

Pronájmy

Nabízíme pronájmy nebytových prostor -  tělocvičny, učebny. Zájemci se mohou hlásit osobně v sekretariátu školy nebo na e-mailem skola@zs14.plzen-edu.cz

Volné termíny naleznete v daných přehledech.

ceník pronájmů tělocvičen a hřiště s umělým povrchem

 obsazení malé tělocvičny od 8. 10. 2018

obsazení velké tělocvičny od 8. 10. 2018

Podporujeme

Oficiální informační server města Plzně   logo_centrum_robotiky_transparent.png   Program celoživotního učení SMART - Centrum interaktivní výuky
Celé Česko čte dětem     Sportovní portál města Plzně   Fraus   Naše škola se účastní Školního projektu EU

Kde nás najdete

14. základní škola Plzeň
Zábělská 25
312 00 Plzeň

Kontakty

Telefon: 378 027 300
Fax: 378 027 333
E-mail: skola@zs14.plzen-edu.cz